Γραφείο Διασύνδεσης

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Από τις 25.5.2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), 2016/679, γνωστός και ως GDPR με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, λαμβάνει τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, αντιμετωπίζοντας με σεβασμό και ευαισθησία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που επεξεργάζεται.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής αποστολής του, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προβαίνει σε πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που το καθιστούν Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τους σκοπούς που έχουν συλλεγεί και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι βασικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων είναι η νομιμότητα, η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια, ο περιορισμός του σκοπού, η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η ακρίβεια, ο περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα.

Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν στην διάθεση του Πανεπιστημίου, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας και δικαίωμα περί της μη αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης απόφασης.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει θεσπίσει Πολιτική Ασφαλείας για τα θέματα αυτά και έχει ορίσει Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο dpo@aua.gr.

Βαγγέλης Μάλλιος

Δικηγόρος

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΓΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο