Γραφείο Διασύνδεσης

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

 • Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

  Πόλη: Θήβα

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διοίκηση επιχειρήσεων,Οικονομικά

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://agribusiness.aua.gr/techno-economic-systems-management/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης» («Techno-economic Systems Management»).

  Το ΔΠΜΣ με τίτλο «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης» έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς και επιστημονικά πεδία της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία κουλτούρας και η ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων, ώστε οι απόφοιτοί του να αποτελέσουν την επόμενη γενιά ηγετικών στελεχών στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο θα προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών, οικονομικών και διοικητικών γνώσεων με κύριο στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις του σύγχρονου και συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

  Συγχρόνως, επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία και η διεθνής προβολή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, καθώς και η διασύνδεσή τους με επιχειρήσεις και οργανισμούς σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, το ΔΠΜΣ στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητριών/φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Επίσης, το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Το ΔΠΜΣ θα υλοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα, ενώ η αγγλική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιείται από προσκεκλημένους εισηγητές. Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) γίνεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

  Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στα «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης» («MSc in Techno-economic Systems Management») μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

  Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (τΔΕΟ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και με αναφορά του ονόματος του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο