Γραφείο Διασύνδεσης

Σχετικά με εμάς

Το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

·   Υποστηρίζει τους φοιτητές και τους απόφοιτους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική πορεία τους και στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους. 

·      Συνδέει το Ίδρυμα με τους χώρους απασχόλησης των αποφοίτων, συμβάλλοντας στην υποστήριξη τους κατά τη διαδικασία αναζήτησης κατάλληλης θέσης εργασίας. 

·        Προβάλει τα Τμήματα και τις ειδικότητες των αποφοίτων στον χώρο της αγοράς εργασίας και στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

·        Εκπονεί μελέτες σχετικά με την απασχόληση των αποφοίτων του Ιδρύματος και την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς εργασίας του ευρύτερου γεωπονικού χώρου.

·    Επιμελείται τη συνεχή έκδοση ενημερωτικού εντύπου υλικού και τη διοργάνωση εκδηλώσεων-ημερίδων με θεματολογία σχετική με τις υπηρεσίες που παρέχει.

·   Διοργανώνει «Ημέρες Καριέρας», για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του μέσα από τη διαδικασία προσωπικών συνεντεύξεων από εκπροσώπους φορέων παροχής γεωπονικής εργασίας.

·       Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένο ψυχολόγο σε φοιτητές και φοιτήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως η δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμισία ή/και αναπηρίες (ΑμΕΕΑ, ΑμεΑ).

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, τα έμπειρα εξειδικευμένα στελέχη του Γραφείου παρέχουν συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωση για:

·         τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

·         τις υποτροφίες και κληροδοτήματα 

·         τα προγράμματα επιχειρηματικότητας και χρηματοδοτήσεις 

·         τα σεμινάρια και εκδηλώσεις που σχετίζονται με αντικείμενα του ευρύτερου Γεωπονικού χώρου 

·         τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωπόνων και τις τάσεις της αγοράς εργασίας

·         τις επιχειρήσεις, συλλόγους και οργανισμούς του γεωπονικού χώρου 

·         τις κενές θέσεις εργασίας τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα 

·     τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, την παρουσίαση σε προσωπική συνέντευξη επιλογής καθώς και τη συμπλήρωση     αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές ή θέσεις εργασίας.

Το Γ.Δ. λειτουργεί από τον Μάρτιο του 1997 με συγχρηματοδότηση αρχικά από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., του B’ και Γ΄ Κ.Π.Σ. και στη συνέχεια από το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ωφελούμενοι των Υπηρεσιών των Γραφείων Διασύνδεσης είναι οι φοιτητές, οι απόφοιτοι, τα μέλη ΔΕΠ και το Επιστημονικό προσωπικό των Ακαδημαϊκών Τμημάτων από το χώρο των Ιδρυμάτων, οι παραγωγικοί και οι εργοδοτικοί φορείς από το χώρο της αγοράς εργασίας, καθώς και οι μαθητές, οι γονείς και οι σύμβουλοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού από το χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο