Γραφείο Διασύνδεσης

Θέση εργασίας Τεχνολόγου Τροφίμων

Η εταιρία The Foodlab ΑΕ αναζητά Τεχνολόγο Τροφίμων για την μονάδα μαζικής παραγωγής γευμάτων στην Κηφισιά, Αττικής

Αρμοδιότητες:

 • Διεξαγωγή ελέγχων τελικών προϊόντων, πρώτων υλών και μελέτης σταθερότητας
 • Χειρισμός και βαθμονόμηση παραγωγής
 • Τεκμηρίωση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Παρακολούθηση και τήρηση διαδικασιών σύμφωνα με το GMP
 • Συμπλήρωση αρχείων ελέγχου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρωτόκολλα
 • Εντοπισμός προβλημάτων και προτάσεις επίλυσης
 • Διερεύνηση εκτός προδιαγραφών αποτελεσμάτων

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ/Τ.Ε.Ι Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Απαραίτητη γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση και κατανόηση των διαδικασιών μαζικής παραγωγής γευμάτων και των τεχνολογικών διαδικασιών που σχετίζονται με αυτές.
 • Κατανόηση των προτύπων υγιεινής, ασφάλειας τροφίμων και πρακτικών παραγωγής.
 • Δεξιότητες στη διοίκηση και τον συντονισμό εργασιών, καθώς και στην επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της παραγωγής.
 • Ικανότητα να εργάζεται αποτελεσματικά υπό πίεση και σε συνεργατικό περιβάλλον.
 • Εξοικείωση με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων παραγωγής.
 • Ικανότητα να παρακολουθεί και να τηρεί αυστηρά πρότυπα ποιότητας και υγιεινής.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες για τη διαχείριση και την κατεύθυνση του προσωπικού παραγωγής.
 • Ικανότητα να παράγει καινοτόμες ιδέες και να συνεισφέρει στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της ποιότητας των προϊόντων.

Επιθυμητές δεξιότητες :

 • Ακρίβεια και προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα ένταξης και εργασίας σε ομάδα
 • Οργάνωση και ορθή διαχείριση χρόνου
 • Γρήγορη προσαρμογή στις ανάγκες της μονάδας παραγωγής
 • Δυνατότητα μάθησης και εκπαίδευσης

Η εταιρία προσφέρει:

 • άριστο περιβάλλον εργασίας
 • εξειδικευμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: fanis@thefoodlab.gr

 

 

 

 

 • Επιτρέπονται οι Αιτήσεις: Ναι

Skip to content